Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Woodtique.

Als je producten of diensten afneemt bij Woodtique, zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Gebruik van gegevens

Bij het plaatsen van een bestelling vragen we om jouw persoonlijke gegevens. Deze gegevens gebruiken we voor het verzenden van de bestelling, updates over je bestelling en correspondentie over je bestelling. We verwerken je gegevens conform privacy statement.

Woodtique maakt gebruik van cookies om de website en de functionaliteiten te optimaliseren. Cookies maken het mogelijk om jouw IP-adres te herkennen en informatie te verzamelen over de pagina’s die jij bezoekt. Het is te allen tijde mogelijk zelf cookies te verwijderen van jouw computer / mobile device.

Producten

Materiaal:
Alle kunstwerken zijn handgemaakt van hout. en daardoor gevoelig voor zonlicht, vochtigheid en temperatuur. Natuurlijke veranderingen van de werken worden niet als defecten beschouwd. Woodtique is niet aansprakelijk voor schade die door directe of indirecte (natuurlijke) veranderingen is veroorzaakt. WOOTIQUE adviseert de werken altijd in kamertemperatuur te houden. 

Gratis reparatie loslatende elementen
WOODTIQUE werkt met hoogwaardige kwaliteit hout en met grote zorgvuldigheid. Mocht er onverhoopt in de eerste 8 weken na levering een element loslaten, repareren we dit gratis. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van het kunstwerk naar het atelier, tenzij anders wordt afgesproken.

Ontwerp
De ontwerpen van WOODTIQUE zijn uniek en in beperkte oplagen verkrijgbaar. Nabestellingen van een origineel werk kunnen licht afwijken maar WOODTIQUE streeft altijd naar zoveel mogelijk gelijkenis tussen de werken.

Custom kunstwerken
Custom kunstwerken van WOODTIQUE zijn altijd een combinatie van de wens van de klant én vrije interpretatie van de kunstenaar. Kunstwerken die in opdracht op maat worden gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd. 

Bezorging / Ophalen
Custom werk wordt door de klant zelf afgehaald in het atelier. Eventuele verzending is mogelijk, de kosten hiervan zijn voor de koper en komen bovenop het bedrag van het kunstwerk zelf.


Herroepingsrecht

Je kunt de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een kunstwerk in de webshop gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Woodtique mag je vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Lees hieronder meer over het herroepingsrecht:

Ondernemer: Woodtique
Consument: De natuurlijke persoon waarmee Woodtique deze overeenkomt sluit. 

 1. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop je het laatste product hebt ontvangen. Woodtique mag je, mits ze voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 3. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De ondernemer houdt het recht om de waardevermindering als gevolg van het anders behandelen dan toegestaan in lid 1 niet terug te betalen.
 4. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier op de website.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 7. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
 8. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 9. De leveringskosten worden niet vergoedt indien een gedeelte van de bestelling wordt geretourneerd.
 10. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 11. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

De volgende producten zijn uitgesloten van herroepingsrecht:

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Betaling

De betaling vindt plaats via iDeal. De factuur dient binnen 14 dagen na verzoek tot betaling te zijn betaald. Betaling vindt altijd vooraf plaats, tenzij anders overeengekomen. Kunstwerken op maat worden altijd vooraf betaald. Wanneer Woodtique geen betaling heeft ontvangen binnen de gestelde termijn, wordt de bestelling geannuleerd.

Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Leidt dit niet tot de oplossing dan kun je de klacht nog voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform, te vinden op: ec.europa.eu/consumers/odr.

Algemene gegevens

Woodtique is het label van Henriëlle van den Dragt

KVK-nr: 78640334
BTW-nr: NL003359743B02